Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

Itella LithuanianItella Lithuanian

Itella gerbia Jūsų privatumą

Itella duomenų apsauga

UAB „Itella Logistics“ , juridinio asmens kodas 110883051, adresas Pirklių g. 5, Vilnius, telefono numeris +370  5 215 9825, el. pašto adresas  vilnius@itella.com (Itella), atliekamą asmens duomenų tvarkymą didelį dėmesį skiria tinkamam asmens duomenų tvarkymui. Tai apima sąžiningą ir skaidrų duomenų tvarkymą, duomenų apsaugos principų pripažinimą ir laikymąsi.

Tvarkydama asmens duomenis, Itella vadovaujasi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, tarptautiniais duomenų apsaugos teisės aktais ir nuostatomis, kompetentingų duomenų apsaugos institucijų įsakymais, nurodymais ir rekomendacijomis.

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (pvz., kontaktinius duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, taip pat duomenis, sukuriamus, siunčiant užklausas, atsiliepimus ar el. laiškus).

Tvarkome Itella klientų, t. y. paslaugų naudotojų, asmens duomenis, siekdami įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

Itella tvarko asmens duomenis remdamasi teisėtu interesu šiais tikslais: išvengti įstatymų pažeidimų ar užkirsti kelią žalai, sustiprinti techninių sistemų ar mokėjimų saugumą, plėtoti veiklą ir sukurti naujas paslaugas (duomenų analizės, rinkos tyrimų, klientų apklausų ir kt.), valdyti veiklos riziką, reikšti pretenzijas ir tam tikrais atvejais tiesioginės rinkodaros tikslais.

Remdamasi atskiru kliento sutikimu, Itella gali siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius, kampanijų, loterijų pasiūlymus, apklausas dėl pasitenkinimo ir kt.) telefonu, el. paštu, SMS ir kitais elektroniniais kanalais. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, taip pat atsisakyti reklamos ir pasiūlymų, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą el. pašto adresu marketing.lt@itella.com. Informacija apie galimybę atsisakyti reklamos ir pasiūlymų taip pat pateikiama elektroniniu būdu siunčiamame pasiūlymo ar reklamos pranešime.

Itella asmens duomenis tvarko automatizuotomis priemonėmis, t. y. profiliavimu ir duomenų modeliavimu, siekdama pasiūlyti kliento pageidavimus atitinkančias paslaugas, nustatyti paslaugų kainas, aptikti sukčiavimą ir sukčiavimo grėsmę, taip pat įgyvendinti rinkodaros tikslus. Automatizuoto sprendimo priėmimo atveju sprendimams priimti naudojami tie duomenys, kuriuos Itella turi apie klientą. Klientas turi teisę pateikti Itellai savo nuomonę ir užginčyti automatizuotus sprendimus, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą el. pašto adresu marketing.lt@itella.com.

Asmens duomenų tvarkymas yra skaidrus, siekiant užtikrinti, kad duomenų subjektas turėtų teisę sužinoti apie Itella tvarkomus jo duomenis. Skaidrumo principas taip pat reikalauja, kad prireikus dokumentai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, galėtų įrodyti sprendimus, pasirinkimus, įgyvendinimą bei pagrindimą.

Itella tvarkomų asmens duomenų apsaugos ir kontrolės priemonės parenkamos remiantis rizikos vertinimu. Tokiu būdu rizika vertinama, atsižvelgiant į verslo poreikius, taip pat į duomenų subjektus ir su jais susijusią informaciją.

Kai subrangovas tvarko Itellos jam perduotus asmens duomenis Itella vardu, Itella privalo užtikrinti, kad subrangovas duomenis tvarkytų pagal tuos pačius principus kaip ir Itella.

Bet koks netinkamas asmens duomenų naudojimas, aplaidumas ar jiems kylanti grėsmė tiriami, apie juos pranešama, atsižvelgiant į atvejo sunkumą.

Žemiau pateikiama informacija apima keturis duomenų tvarkymo tikslus: (i) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas duomenų tvarkymą; (ii) kokybės kontrolę ir tinkamo paslaugų suteikimo užtikrinimą (pokalbių įrašymą); (iii) skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimą; (iv) komunikaciją elektroniniu paštu. Šiame dokumente taip pat aprašomos Jūsų duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais tvarkomiems asmens duomenims.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas

Jeigu, norėdami, kad Jūsų duomenys būtų įtraukti į mūsų kandidatų duomenų bazę, atsiuntėte savo CV arba savo CV atsiuntėte pagal skelbimą mūsų interneto svetainėje arba specializuotoje darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, Jūsų savanoriškai pateiktus bei kitus toliau įvardintus asmens duomenis tvarkysime darbuotojų atrankos tikslu.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol pasibaigs atranka, t.y. nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 4 mėnesių. Jeigu neišreikšite prieštaravimo, Jūsų duomenis po atrankos pabaigos saugosime 3 metus ir, jeigu per šį laikotarpį mūsų bendrovėje kils naujo darbuotojo poreikis, susisieksime su Jumis. Suėjus 3 metų terminui Jūsų asmens duomenis sunaikinsime. Jeigu prieštaraujate, kad Jūsų duomenis saugotume ir pasibaigus atrankai, informuokite apie tai elektroniniame laiške arba informavimo formoje susitikimo metu.

Jeigu savo CV ir kitus duomenis atsiuntėte nesant paskelbtos atrankos, Jūsų duomenis saugosime 3 metus neprašydami atskiro sutikimo, Jūsų valio pateikti duomenis pagrindu.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų išreikštos valios dalyvauti atrankoje arba saugoti duomenis duomenų bazėje pagrindu, o po atrankos pabaigos – teisėto intereso pagrindu. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau neturėdami jų, negalėtume įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Bet kada galite atšaukti dalyvavimą atrankoje ar duomenų saugojimą kandidatų duomenų bazėje.

Informuojame, kad pasinaudodami asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų mums suteikta teise, galime kreiptis į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nesikreipsime be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Kokybės kontrolė ir tinkamo paslaugų suteikimo užtikrinimas (pokalbių įrašymas)

Jūsų pokalbį telefonu, kuomet yra skambinama klientų aptarnavimo linijos numeriu +370 700 55009 ( kai asmuo skambina iš užsienio  numeriu  +370 37 403825, skambutis peradresuojamas į numerį +370 700 55009) įrašome tam, kad galėtume kontroliuoti Jums teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti tinkamą jų suteikimą. Pokalbių įrašymas grindžiamas Jūsų sutikimu – prieš pokalbio pradžią informuojame Jus apie tai, kad pokalbis bus įrašomas ir paprašome pokalbį tęsti tik tuo atveju, jeigu sutinkate su jo įrašymu. Jeigu nesutinkate su pokalbio įrašymu, galite jį nutraukti bei kreiptis į mus elektroniniu paštu arba paštu.

Pokalbio įrašas bus saugomas ne ilgiau nei 30 dienų, o vėliau sunaikinamas.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu į elektroninį paštą ar kitokiu būdu mūsų bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis tvarkysime šio skundo, paklausimo ar atsiliepimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenis galima saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, juos sunaikinsime per trumpesnį laikotarpį,

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams taikysime pagal Reglamentą privalomas asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška susirašinėti ir susirašinėjime pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį ir susijusius duomenys tvarkysime laikydamiesi proporcingumo principo. Šie duomenis visų pirma bus matomi tam mūsų darbuotojui, su kuriuo tiesiogiai komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti mūsų bendrovės darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais.

Atsiskaitymas už Paslaugas

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.”

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenis galime teikti:

•                        IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos paslaugų teikėjams;

•                        Tos pačios grupės bendrovėms;

•                        Notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;

•                        Teisėsaugos ir priežiūros institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

•                        Potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Rinkdami ir naudodami Jūsų Itellai patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas

Asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.

Tikslo apribojimo principas

Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Duomenų kiekio mažinimo principas

Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

Tikslumo principas

Tvarkomi asmens duomenys turi būti galiojantys, tikslūs ir prireikus atnaujinami.

Saugojimo trukmės apribojimo principas

Asmens duomenys gali būti saugomi tik tol, kol to reikia tikslui pasiekti.

Autentiškumo, vientisumo ir konfidencialumo principas

Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo arba duomenų tvarkymo be leidimo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (duomenų saugumas).

Itella tikslas – visada sugebėti tiek dokumentais, tiek praktika įrodyti, kad ji laikosi pirmiau paminėtų principų (atskaitomybės principas).

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: tel. nr. +370 219 6632, el.p.: GDPR.lt@itella.com.