Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiame pagal ES Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie duomenų valdytojo UAB „Itella Logistics“ (juridinio asmens kodas 110883051, adresas Pirklių g. 5, Vilnius, telefono numeris +370  5 215 9825, el. pašto adresas  vilnius@itella.com) atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Žemiau pateikiama informacija apima keturis duomenų tvarkymo tikslus: (i) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas duomenų tvarkymą; (ii) kokybės kontrolę ir tinkamo paslaugų suteikimo užtikrinimą (pokalbių įrašymą); (iii) skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimą; (iv) komunikaciją elektroniniu paštu. Šiame dokumente taip pat aprašomos Jūsų duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais tvarkomiems asmens duomenims.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas

Jeigu, norėdami, kad Jūsų duomenys būtų įtraukti į mūsų kandidatų duomenų bazę, atsiuntėte savo CV arba savo CV atsiuntėte pagal skelbimą mūsų interneto svetainėje arba specializuotoje darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, Jūsų savanoriškai pateiktus bei kitus toliau įvardintus asmens duomenis tvarkysime darbuotojų atrankos tikslu.
Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol pasibaigs atranka, t.y. nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 4 mėnesių. Jeigu neišreikšite prieštaravimo, Jūsų duomenis po atrankos pabaigos saugosime 3 metus ir, jeigu per šį laikotarpį mūsų bendrovėje kils naujo darbuotojo poreikis, susisieksime su Jumis. Suėjus 3 metų terminui Jūsų asmens duomenis sunaikinsime. Jeigu prieštaraujate, kad Jūsų duomenis saugotume ir pasibaigus atrankai, informuokite apie tai elektroniniame laiške arba informavimo formoje susitikimo metu.
Jeigu savo CV ir kitus duomenis atsiuntėte nesant paskelbtos atrankos, Jūsų duomenis saugosime 3 metus neprašydami atskiro sutikimo, Jūsų valio pateikti duomenis pagrindu.
Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų išreikštos valios dalyvauti atrankoje arba saugoti duomenis duomenų bazėje pagrindu, o po atrankos pabaigos – teisėto intereso pagrindu. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau neturėdami jų, negalėtume įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Bet kada galite atšaukti dalyvavimą atrankoje ar duomenų saugojimą kandidatų duomenų bazėje.
Informuojame, kad pasinaudodami asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų mums suteikta teise, galime kreiptis į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nesikreipsime be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Kokybės kontrolė ir tinkamo paslaugų suteikimo užtikrinimas (pokalbių įrašymas)

Jūsų pokalbį telefonu, kuomet yra skambinama klientų aptarnavimo linijos numeriu +370 700 55009 ( kai asmuo skambina iš užsienio  numeriu  +370 37 403825, skambutis peradresuojamas į numerį +370 700 55009) įrašome tam, kad galėtume kontroliuoti Jums teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti tinkamą jų suteikimą. Pokalbių įrašymas grindžiamas Jūsų sutikimu – prieš pokalbio pradžią informuojame Jus apie tai, kad pokalbis bus įrašomas ir paprašome pokalbį tęsti tik tuo atveju, jeigu sutinkate su jo įrašymu. Jeigu nesutinkate su pokalbio įrašymu, galite jį nutraukti bei kreiptis į mus elektroniniu paštu arba paštu.

Pokalbio įrašas bus saugomas ne ilgiau nei 30 dienų, o vėliau sunaikinamas.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu į elektroninį paštą ar kitokiu būdu mūsų bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis tvarkysime šio skundo, paklausimo ar atsiliepimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenis galima saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, juos sunaikinsime per trumpesnį laikotarpį,

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams taikysime pagal Reglamentą privalomas asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška susirašinėti ir susirašinėjime pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį ir susijusius duomenys tvarkysime laikydamiesi proporcingumo principo. Šie duomenis visų pirma bus matomi tam mūsų darbuotojui, su kuriuo tiesiogiai komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti mūsų bendrovės darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenis galime teikti:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos paslaugų teikėjams;
 • tos pačios grupės bendrovėms;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Tam, kad galėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių.

Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai galime paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į asmens duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktiniais duomenimis: duomenų apsaugos pareigūnė Erika Stukienė, tel. nr. +370 219 6632, el.p.: gdpr.lt@itella.com.