Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

Duomenų apsaugos principai

„Posti“ labai rimtai vertina tinkamą asmens duomenų tvarkymą.

Tai apima sąžiningą ir skaidrų duomenų tvarkymo principą ir jų pripažinimą bei laikymąsi.

Duomenų subjekto teisės yra gerbiamos, o duomenys tvarkomi tik teisiniais pagrindais ir tiek, kiek būtina „Posti“ teikiamoms paslaugoms.

„Posti“ tikslas yra laikytis visų jos verslui taikomų duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant, bet neapsiribojant, Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, o šia politika siekiama apibendrinti tokius pagrindinius reikalavimus, kurie taikomi „Posti“.

Asmens duomenų tvarkymas tampa skaidrus, kad duomenų subjektas turėtų teisę įgyti žinių apie jų duomenų tvarkymą „Posti“.

Skaidrumas taip pat reikalauja, kad prireikus sprendimai, pasirinkimai ir įgyvendinimai bei jų pagrindas galėtų būti parodyti iš dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu.

„Posti“ tvarkomų asmens duomenų apsaugos priemonės ir kontrolės priemonės parenkamos remiantis rizikos vertinimu. Tokiu būdu rizika vertinama atsižvelgiant į verslo poreikius, taip pat remiantis duomenų subjektais ir informacija apie juos.

Bet koks netinkamas asmens duomenų panaudojimas ar neteisėti veiksmai arba jiems keliama grėsmė yra tiriami, apie juos pranešama ir komunikuojama atsižvelgiant į atvejo sunkumą.

„Posti“ tikslas yra tvarkant asmens duomenis „Posti“ visada laikytis šių duomenų apsaugos principų:

– Teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas
Asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti naudojami teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.

– Tikslų ribojimas
Asmens duomenys turi būti renkami nurodytu, aiškiu ir teisėtu tikslu, o ne toliau tvarkomi tokiu būdu, kuris nesuderinamas su pirminiu tikslu.

– Duomenų minimizavimas
Asmens duomenys turi būti tinkami, svarbūs ir apsiriboti tik tais, kurie yra būtini tais tikslais, kuriems duomenys yra tvarkomi.

– Tikslumas
Tvarkomi asmens duomenys turi būti teisingi, tikslūs ir prireikus atnaujinami.

– Saugojimo apribojimas
Asmens duomenys gali būti saugomi tik tiek, kiek būtina tikslui pasiekti. – Autentiškumas, vientisumas ir konfidencialumas
Asmens duomenys turi būti tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar nesankcionuoto tvarkymo ir atsitiktinio sunaikinimo, praradimo ar sugadinimo (duomenų saugumas).