Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

Privatumo politika

Paskelbta ir galioja nuo 2023-05-15

UAB „Itella Logistics“, juridinio asmens kodas 110883051, adresas Pirklių g. 5, LT-02300 Vilnius, Lietuva (toliau – Mes), internetinės svetainės www.itella.lt (toliau – Svetainė) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra paaiškinama, kaip Mes, būdami Jūsų asmens duomenų valdytoju, tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums lankantis ir naudojantis Svetaine, pateikiama informacija, kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektai, turite ir kaip jas galite įgyvendinti.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes vadovaujamės ir laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, teisiniais pagrindais, būdais bei tvarka.
Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrus Jūsų asmens duomenis, kaip bus nurodyta šioje Privatumo politikoje, tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu arba (ir) Mūsų teisėto intereso(-ų) pagrindu, todėl Jūs turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, arba (ir) paprieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų naudojimui. Detalesnė informacija apie Jūsų teises ir kaip jas įgyvendinti rasti Privatumo politikos 6 skyriuje.

 1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS
  1.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
  1.1.1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų;
  1.1.2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  1.1.3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  1.1.4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  1.1.5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  1.1.6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
  1.1.7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI
  2.1. Mes, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, remsimės šiais teisiniais pagrindais:
  2.1.1. sudarant, vykdant, keičiant ir administruojant sutartį (BDAR 6(1)(b) p.);
  2.1.2. vykdant Mums taikomas teisines prievoles ir teisės aktų reikalavimus (BDAR 6(1) (c) p.);
  2.1.3. įgyvendinant Mūsų teisėtą interesą (BDAR 6(1)(f) p.);
  2.1.4. įgyvendinant Jūsų duotą sutikimą (BDAR 6(1)(a) p.).
  2.2. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
 3. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:
  3.1.1. kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, užsiregistruodami prie Svetainės savitarnos, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, e. paštu ar kitais būdais, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas ar kt.;
  3.1.2. kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;
  3.1.3. kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.
 4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
  4.1. Asmens duomenys, kuriuos Mes renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų naudojamų mūsų Svetainės paslaugų ir to, kokius asmens duomenis Jūs pateikėte mums.
  4.2. Informuojame, kad Mes tvarkome žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
  4.2.1. Registracijos Mūsų savitarnos paskyrose „Mano Smartpost“, „Smartship“ ir naudojimosi šiomis savitarnos paskyromis tikslu:
Duomenų kategorijosVardas; telefono numeris; el. pašto adresas; pasirinkto paštomato adresas ar siuntų paėmimo adresas,  informacija apie išsiųstas, grąžintas siuntas, siuntos numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi sąlygos) (BDAR 6(1)(b) str.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra tvarkomi tol, kol naudojatės savitarnos paskyra ir 2 metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie savitarnos paskyros
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų; jeigu prie savitarnos paskyros jungiatės per socialinį tinklą „Facebook“ ar „Google“, asmens duomenis gauname iš šių socialinių tinklų valdytojų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverio paslaugų teikėjams; „Posti“ grupės bendrovėms;

4.2.2. Sutarčių su Bendrovės klientais, tiekėjais, partneriais sudarymo ir vykdymo tikslu, t. y. siekiant komunikuoti bei identifikuoti klientą, tiekėją ar partnerį, apdoroti ir administruoti užsakymus, išrašyti ar priimti apskaitos dokumentus, spręsti susijusias problemas, vykdyti visus kitus Bendrovės sutartinius įsipareigojimus bei realizuoti teises

Duomenų kategorijosVardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris; juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė; juridinio asmens atstovo pareigos; kontaktinis gyvenamosios vietos ar veiklos adresas; siuntos numeris; pristatymo adresas; susirašinėjimo turinys ir kt.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasTvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6(1)(b) str.); Bendrovės teisėto intereso pagrindu (kai sutartys sudaromos su juridiniais asmenimis) (BDAR 6(1)(f) str.).
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja paslaugų teikimo sutartis ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Duomenų gauname išAsmens duomenys gaunami tiesiogiai iš pačių duomenų subjektų arba jų darbdavių
Duomenis teikiame ar perduodameIT ir duomenų saugojimo paslaugų teikėjams; buhalterijos paslaugų teikėjams; mokėjimo paslaugų teikėjams; audito bendrovėms; partneriams, kurie teikia siuntų ar krovinių pristatymo paslaugas; „Posti“ grupės bendrovės

4.2.3. Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tikslu:

Duomenų kategorijosInformacija apie pretenzijos priežastį; pretenzijos aprašymas (turinys); siuntos numeris; informacija, ar pretenziją teikia siuntos gavėjas ar siuntėjas; kontaktinė informacija – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra tvarkomi tol, kol vyksta pretenzijos nagrinėjamo procedūra ir 3 metus po pretenzijos išnagrinėjimo
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų;
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; „Posti“ grupės bendrovėms; Teisėsaugos institucijoms, ginčų nagrinėjimo tarnyboms ir institucijoms, teismams; partneriams, kurių pavedimu pristatome siuntas

4.2.4. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu (naujienlaiškių, akcijų, apklausų ir kitų rinkodaros pasiūlymų ir naujienų siuntimo tikslu):

Duomenų kategorijosVardas; el. pašto adresas; telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 metus
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; Mūsų paslaugų teikėjams, teikiantiems rinkodaros paslaugas; „Posti“ grupės bendrovėms;

4.2.5. Loterijų, konkursų organizavimo ir vykdymo tikslu:

Duomenų kategorijosVardas; elektroninio pašto adresas, kiti duomenys aktualūs konkrečiai loterijai/ konkursui
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (konkrečios loterijos, konkurso taisyklės) (BDAR 6(1)(b) str.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra tvarkomi tol, kol vyksta loterija ar (ir) konkursas, ir 2 metus po loterijos pabaigos
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; Mūsų paslaugų teikėjams, teikiantiems marketingo paslaugas; „Posti“ grupės bendrovėms;

4.2.6. Aptarnavimo kokybės užtikrinimo, asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimo tikslu vykdomas telefoninių pokalbių įrašymas:

Duomenų kategorijosTelefoninio pokalbio turinys; telefoninio skambučio pradžios laikas; pokalbio trukmė; skambučio laukimo trukmė; skambinančiojo telefono numeris; atsiliepusio asmens telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra tvarkomi 3 (tris) mėnesius nuo jų gavimo momento
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; paslaugų teikėjams, teikiantiems telefoninių pokalbių įrašymo ir/ ar saugojimo paslaugą; „Posti“ grupės bendrovėms;

4.2.7. Mūsų turto ir nuosavybės teisės bei asmenų, patenkančių į Mūsų valdomas patalpas ir teritorijas, saugumo užtikrinimo tikslu vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas:

Duomenų kategorijosVaizdo stebėjimo ir įrašymo metu yra tvarkomi Jūsų atvaizdo duomenys
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.)
Duomenų tvarkymo terminasVaizdo stebėjimo duomenys tvarkomi 6 mėnesius nuo jų užfiksavimo momento
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų, t.y. vaizdo stebėjimo metu automatiniu būdu renkami duomenis asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką
Duomenis teikiame ar perduodamePaslaugų teikėjams, teikiantiems vaizdo stebėjimo ir įrašymo paslaugas; saugos tarnybai

4.2.8. Mūsų socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, Youtube) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu:

Duomenų kategorijosSocialinio tinklo paskyros pavadinimas; asmens nuotrauka; asmens reakcijos į Mūsų generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra tvarkomi tol, kol galioja Mūsų ar Jūsų socialinio tinklo paskyra, nebent Jūs išreiškiate norą ištrinti Mūsų socialinių tinklų paskyrose esančius duomenis anksčiau
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; Mūsų paslaugų teikėjams, teikiantiems rinkodaros paslaugas; socialinių tinklų valdytojams

4.2.9. Kandidatų užimti laisvas darbo vietas atrankos tikslu:

Duomenų kategorijosCV; motyvacinis laiškas; kita su Jūsų profesine kompetencija susijusi informacija, kurią savanoriškai pateikiate, kandidatuodami į darbo poziciją. Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pateikti Mums siunčiamuose dokumentuose ir kurie yra susiję su Jūsų kompetencija, įgūdžiais ir patirtimi bei kuri padeda Mums geriau įvertinti Jūsų potencialą ir karjeros galimybes.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.); Mūsų teisėtas interesas atsirinkti tinkamus kandidatus (BDAR 6(1)(f) str.)
Duomenų tvarkymo terminasJūsų asmens duomenis mes tvarkysime tik tol, kol bus vykdoma kandidato atranka (paprastai 3-4 mėnesiai), kuriai pateikėte informacija apie save. Pasibaigus atrankos etapui ir turėdami Jūsų atskirą sutikimą, Jūsų duomenis tvarkysime dar 1 (vienerius) metus, kad šiuo laikotarpiu atsiradus pagal Jūsų gyvenimo aprašymą tinkamai pozicijai Mes galėtume pasiūlyti Jums dalyvauti atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; įdarbinimo bendrovėms, kurios padeda mums vykdyti kandidatų atranką ir teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas;

4.2.10. Asmenų aptarnavimo tikslu (prašymų, užklausų, skundų ar kitokios asmenų komunikacijos su Mumis administravimo tikslu):

Duomenų kategorijosVardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; prašymo, užklausos, skundo ar kitos žinutės turinys; kreipimosi data ir laikas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Jūsų sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; „Posti“ grupės bendrovėms

4.2.11. Svetainės funkcionalumų užtikrinimo, Svetainės administravimo, Svetainės galimų veiklos sutrikimų diagnozavimo, statistinės analizės, siekiant išsiaiškinti Jūsų poreikius, susijusius su tam tikromis funkcijomis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus tikslais:

Duomenų kategorijosInterneto adresas (IP); naudojamos internetinės naršyklės tipas; apsilankymų skaičius; peržiūrėti interneto svetainės puslapiai; laikas, praleistas interneto svetainėje; internetinis šaltinis, iš kurio atėjo asmuo; informacija apie naudojamą įrenginį; kalba; šalis; interneto tiekėjas ir kt.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Jūsų sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodameIT, serverių paslaugų teikėjams; „Posti“ grupės bendrovėms
 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
  5.1. Informuojame, jog neperduodame ar kitokiu būdu neatskleidžiame Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  5.1.1. jei yra Jūsų prašymas ir (ar) sutikimas;
  5.1.2. duomenų tvarkytojams, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis Mūsų pavedimu ir Mūsų nustatytais ir šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais (pvz., IT, serverių paslaugų teikėjams, rinkodaros paslaugų teikėjams);
  5.1.3. teisėsaugos ar (ir) teisėtvarkos institucijoms, įstaigoms ar (ir) kitiems duomenų gavėjams, kuriems duomenis privaloma perduoti pagal teisės aktų keliamus reikalavimus.
  5.2. Tais atvejais, kai perduodame duomenis šios Privatumo politikos 5.1.2. punkte nurodytu atveju (t.y. duomenų tvarkytojams), mes reikalaujame duomenų tvarkytojų tvarkyti perduotus duomenis tik išimtinai pagal Mūsų duotus nurodymus, Mūsų nustatytais tikslais ir remiantis šia Privatumo politika, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais bei tarp Mūsų ir duomenų tvarkytojų sudarytomis duomenų tvarkymo sutartimis.
  5.3. Siekdami įvykdyti teisėtą tikslą ir remiantis teisėtu pagrindu, Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis subjektams, esantiems už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų (pvz., jeigu Mūsų duomenų tvarkytojai ar duomenų gavėjai yra įsisteigę už EEE ribų). Tuo atveju, kai asmens duomenys perduodami iš EEE į valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, Mes imamės visų tinkamų priemonių Jūsų asmens duomenims apsaugoti (pvz., asmens duomenų perdavimą grindžiame Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis).
 2. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
  6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
  6.1.1. teisę būti informuotam apie Mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų šaltinius, tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį bei asmenis, duomenų gavėjus ar duomenų tvarkytojus, duomenų subjekto teises ir kt.
  6.1.2. teisę susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenis ir gauti jų kopiją.
  6.1.3. teisę prašyti ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti Mūsų tvarkomus netikslius Jūsų asmens duomenis.
  6.1.4. teisę prašyti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  6.1.5. teisę apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turi teisę riboti Mūsų atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir Mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
  6.1.6. teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Jūs turite teisę prieštarauti, kad Mes tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Mūsų interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis.
  6.1.7. teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti Jūsų mums pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
  6.1.8. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tuo atveju, jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
  6.2. Norėdami įgyvendinti savo teises, bet kada galite kreiptis į Mus kontaktiniu el. pašto adresu GDPR.lt@itella.com Prieš įgyvendindami Jūsų teisę (-es), turime teisę paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus.
  6.3. Informuojame, kad Jūsų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Mes turime teisę motyvuotu pagrindu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.
  6.4. Atsakymai į Jūsų prašymus dėl teisių įgyvendinimo pateikiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių. Per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo vykdomi neatlygintinai. Mes turime teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.
 3. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI
  7.1. Tiesioginės rinkodaros pranešimus Jums siųsime tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą tokiam asmens duomenų tvarkymui. Duotą sutikimą Jūs bet kada galite atšaukti, išsiųsdami atitinkamą pranešimą elektroniniu pašto adresu marketing.lt@itella.com ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.
  7.2. Informuojame, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  7.3. Laikydamiesi teisės aktuose nustatytų sąlygų, mes galime Jūsų asmens duomenis naudoti savo pačių panašių paslaugų rinkodarai, vadovaudamasi Mūsų teisėto intereso pagrindu. Jūs turite teisę iš anksto tam paprieštarauti, kreipdamiesi į Mus el. pašto adresu marketing.lt@itella.com. Vėliau nesutikti arba atsisakyti tokio Jūsų asmens duomenų naudojimo galite Jums kreipiantis į Mus el. pašto adresu marketing.lt@itella.com ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.
 4. PROFILIAVIMAS
  8.1. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis profiliavimui tik gavę išankstinį Jūsų rašytinį sutikimą.
  8.2. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime atlikti profiliavimo veiksmus, siekdami Jus priskirti atitinkamai klientų kategorijai ir pateikti Jūsų poreikius atitinkančius individualius komercinius pasiūlymus.
  8.3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, Mes nenaudojame tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Bet kuriuo atveju, Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui. Tą padaryti galite atsiųsdami Mums pranešimą el. pašto adresu marketing.lt@itella.com.
 5. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
  9.1. Jūs įsipareigojate Mums pateikti tik savo ir tik teisingus duomenis, saugoti bei niekam neatskleisti jokių savo duomenų, įskaitant prisijungimo duomenų (pvz., prie Savitarnos Svetainėje).
  9.2. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis atsakingai ir saugiai, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus asmens duomenų saugumo reikalavimus. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Mes įgyvendinsime teisės aktuose nustatytas tinkamo lygio duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės, jų lygis yra nustatomi atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
 6. SLAPUKAI
  Informuojame, kad Svetainėje yra naudojami Slapukai. Daugiau informacijos apie Slapukus galite rasti „Slapukų politikoje“, kuri yra sudėtinė Privatumo politikos dalis.
 7. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ
  Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, visada gali kreiptis į Mus el. pašto adresu GDPR.lt@itella.com arba (ir) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt).
 8. KONTAKTAI
  12.1. Duomenų valdytojas, kuris tvarko šioje Privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis, Jums naudojantis Mūsų Svetaine, yra:
  UAB „Itella Logistics“
  Juridinio asmens kodas 110883051
  Adresas Pirklių g. 5, LT-02300 Vilnius, Lietuva
  12.2. Dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šia Privatumo politika, suteikimo Jūs gali kreiptis į Mus žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:
  GDPR.lt@itella.com
 9. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
  13.1. Mes turime teisę bet kuriuo metu pakeisti Privatumo politiką. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Jus informuosime Svetainėje, paskelbti naujos Privatumo politikos versiją Svetainėje, todėl prašome reguliariai peržiūrėti Privatumo politikos nuostatas.
  13.2. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainėje.