Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

Naudojimo sąlygos

Bendrosios „Itella“ siuntų pristatymo paslaugų sąlygos

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios bendrosios UAB „Itella Logistics“ (toliau – Itella) siuntų pristatymo paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) nustato ir reguliuoja santykius tarp Itella ir Kliento (toliau – Šalis arba Šalys) bei paslaugų teikimo tvarką.
  2. Bendrosios sąlygos yra neatsiejama paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Itella ir Kliento, dalis ir yra taikomos visoms tarp Itella ir Kliento sudarytoms sutartims, susijusioms su siuntų pristatymo paslaugų organizavimu ir Siuntų pristatymu.
  3. Bendrosiose sąlygose apibrėžtos vartojamos sąvokos, taip pat Itella ir Kliento teisės bei įsipareigojimai.
  4. Be Bendrųjų sąlygų Šalims taip pat taikoma Sutartis, Kainoraštis, (specialiosios) paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Paslaugų teikimo sąlygos) ir kitos Itella nustatytos sąlygos, susijusios su Paslauga. Su šiomis sąlygomis Klientas gali susipažinti Itella Interneto svetainėje arba savitarnos aplinkoje (visi pirmiau nurodyti dokumentai toliau kartu vadinami Sutarties dokumentais).
  5. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygomis ir tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), kurių nereglamentuoja Sutarties dokumentai.
  6. Specialiosios paslaugų teikimo sąlygos yra nustatytos Sutartyje ir Paslaugų teikimo sąlygose, tačiau jos taip pat gali atsirasti iš kitų Sutarties dokumentų.
  7. Itella nustato Bendrąsias sąlygas, Kainoraštį, Paslaugų teikimo sąlygas ir kitas sąlygas, nustatytas Paslaugos atžvilgiu, ir gali jas vienašališkai pakeisti, jei to reikia dėl teisinio pakeitimo arba naujos Paslaugos pristatymo, Paslaugos pakeitimo arba dabartinės Paslaugos teikimo nutraukimo.
  8. Itella teikia informaciją apie Sutarties dokumentų pakeitimą savo Interneto svetainėje www.itella.lt likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Klientas nebus atskirai informuotas apie pakeitimą. Jei Klientas po pakeitimo įsigaliojimo toliau naudojasi Itella Paslauga, laikoma, kad jis sutiko su pakeistomis sąlygomis.
  9. Su Bendrosiomis sąlygomis, Kainoraščiais, Paslaugų teikimo sąlygomis ir kitais su Paslaugos teikimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Itella Interneto svetainėje www.itella.lt.
  10. Paslaugų teikimo sutartis gali būti sudaryta bet kokia forma, pvz., per savitarnos aplinką, raštu arba formatu, kurį galima atkurti raštu. Momentas, kai „Itella“ pradeda vykdyti užsakymą, taip pat laikomas Sutarties sudarymu.
  11. Klientas patvirtina, kad susipažino su Bendrosiomis sąlygomis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis, pateikdamas užsakymą arba sutikdamas su Itella siūloma kaina.
 2. APIBRĖŽTYS
  1. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs Itella“ paslaugų teikimo sutartį.
  2. Paslaugos – siuntų terminalo arba siuntų atsiėmimo punkto paslauga, kurjerio paslauga ir (arba) su Siuntomis susijusios papildomos paslaugos, kurias Itella teikia Klientui.
  3. Siuntinys – pagal reikalavimus supakuotas ir paženklintas daiktas, kurio leistini matmenys, svoris ir kitos sąlygos nurodytos Itella interneto svetainėje (www.itella.lt), savitarnos aplinkoje arba numatytos rašytinėje tarp Šalių sudarytoje sutartyje. Klientas privalo užtikrinti, kad Siuntinys atitiktų Itella nustatytus reikalavimus.
  4. Padėklas – prekių padėklas (įskaitant euro ir suomišką padėklą), kuris garantuoja leistiną krovumą ir leidžia saugiai tvarkyti krovinį gabenimo metu. Siunta, kurios faktinis svoris viršija 35 kg arba 40 kg, atsižvelgiant į produkto sąlygas, turi būti dedama ant Padėklo.
  5. Siunta – (a) tinkamai supakuotas ir paženklintas siunčiamas Siuntinys (-iai) arba Padėklas (-ai). Atskirai supakuoti Siuntiniai arba Padėklai tvarkomi kaip atskiros Siuntos.
  6. Siuntėjas – asmuo, kuris pageidauja išsiųsti Siuntą Gavėjui, arba asmuo, kuris Kliento vardu perduoda Siuntą Itellai.
  7. Gavėjas – asmuo, Siuntinio etiketėje arba Gavėjo adresas pažymėtas kaip Gavėjas, kuriam turi būti pristatyta Siunta ir kuris turi teisę priimti pristatytą Siuntą.
  8. Užsakymas – Kliento pateiktas užsakymas Itella dėl Paslaugos teikimo.
  9. Kurjeris – asmuo, teikiantis Itella siuntų pristatymo paslaugas, pristatydamas Siuntas.
  10. Siuntų terminalas – numatytoje vietoje esantis įrenginys, priimantis Siuntas iš Siuntėjų, kurios pristatomos Gavėjams.
  11. Siuntų atsiėmimo vieta reiškia numatytą vietą, kurioje galima pristatyti Siuntas Gavėjams.
  12. Rūšiavimo centras – Itella struktūrinis padalinys, kuriame rūšiuojamos, paskirstomos ir saugomos vietinės ir tarptautinės Siuntos.
  13. „Itella“ Interneto svetainė – Itella interneto svetainė ir savitarnos aplinka www.itella.lt.
  14. Kainoraštis – Itella Interneto svetainėje arba savitarnos aplinkoje nurodytas (-i) mokestis (-čiai), kurį (-iuos) Klientas moka už Paslaugos teikimą.
  15. Pranešimas apie pristatymą – tekstiniu pranešimu, el. paštu arba kitu būdu išsiųstas pranešimas, kuriame pateikiama informacija apie laiką, per kurį bus pristatyta Siunta, ir nurodymai, kaip pakeisti pristatymo laiką ir (arba) vietą.
  16. Durelių kodas arba PIN kodas – skaitmeninis kodas, nurodytas Pranešime apie pristatymą, kuris atveria Siuntų terminalo dėžutės, kurioje saugoma Siunta, dureles.
  17. Papildoma paslauga – paslauga, papildanti Paslaugą arba jai suteikianti pridėtinę vertę (pvz., muitinės procedūros, asmens tapatybės nustatymas, mokėjimas pristatymo metu).
  18. Siuntos svoris ir matmenys – Siuntos matmenys ir svoris, atsižvelgiant į kainą. Paslaugų teikimo sąlygose svoris yra nurodytas kaip tūrinis arba faktinis svoris. Atsižvelgiama į užsakyme nurodytą Siuntos svorį. Jei teikdama paslaugą Itella pasveria Siuntą ir ji yra sunkesnė nei nurodyta, Itella remiasi faktiniu Siuntos svoriu.
  19. Siuntos kortelė / Siuntos ženklinimas – informacija, reikalinga teikiant Paslaugą, kuri yra užrašyta arba užklijuota ant Siuntos.
  20. Pristatymo dokumentai – dokumentai, reikalingi su Siunta susijusiems muitinės formalumams ir kitoms oficialioms procedūroms atlikti.
  21. Pristatymo patvirtinimas – Kliento, Gavėjo arba Siuntėjo pateikto Siuntos pristatymo patvirtinimas nešiojamojo terminalo ekrane arba Siuntų terminale įvedant Durelių kodą arba PIN kodą.
  22. Bandymas pristatyti / nepavykęs pristatymas – veiksmas, susijęs su Siuntos paėmimu arba pristatymu, kai Siuntos nebuvo galima paimti iš Siuntėjo arba pristatyti Gavėjui dėl nuo Itella arba Kurjerio nepriklausančių priežasčių. Itella turi teisę reikalauti, kad Klientas sumokėtų už nepavykusį pristatymą pagal Kainoraštį.
  23. Skolų išieškojimo įmonė – skolų išieškojimo paslaugą teikianti įmonė.
 3. SIUNTOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI
  1. Siuntų matmenys (ilgis / plotis / aukštis) ir svoris (kg) turi atitikti Paslaugų teikimo sąlygose nurodytus matmenis ir svorį.
  2. Klientas privalo supakuoti ir paženklinti Siuntą nurodydamas teisingus kontaktinius duomenis. Siuntos pakuotę pasirenka Klientas (Siuntėjas). Siuntinių pakavimo instrukcijas galima rasti  Itella  Interneto svetainėje www.itella.lt.
  3. Siuntos turi būti supakuotos taip, kad:
  a) siuntinio turinio nebūtų galima pasiekti nepažeidžiat pakuotės;
  b) išorinė pakuotė atlaikytų įstrižinį kritimą iš 100 cm aukščio;
  c) siuntinys nesuteptų ir nepažeistų kitų siuntinių;
  d) pakuotė atitiktų jos turinį ir svorį, formą ir tipą, taip pat gabenimo būdą;
  e) klientas privalo laiku ir tinkamai pateikti „Itella“ nurodymus, siekdamas užtikrinti, kad teikiant Paslaugą būtų išsaugotas Siuntos turinys, ir kad būtų išvengta Siuntos ar jos turinio pažeidimo;
  f) trapiems daiktams supakuoti buvo naudojami tinkami pakavimo priedai (kampų apsauga, amortizuojančios, užpildymo medžiagos ir kt.), užtikrinant, kad gabenimo metu daiktai negalėtų judėti dėžės viduje;
  g) ant pakuotės kampų ir (arba) kraštų nebūtų galima uždėti etikečių, Siuntų kortelių ir (arba) kitų ženklinimo etikečių; jei naudojama daugkartinė pakuotė, būtina pašalinti visas senas ženklinimo etiketes;
  h) ant Padėklo sudėtos Siuntos neviršytų Padėklo kraštų;
  i) pristatymo dokumentai turi būti sudėti sandariame plastikiniame voke, pritvirtintame prie Siuntos išorės. Klientas yra atsakingas už Pristatymo dokumentų teisingumą.
 4. DRAUDŽIAMOS SIUNTOS
  4.1. Naudojantis Itella paslaugomis, draudžiama siųsti šiuos daiktus ir prekes:
  • greitai gendančias biologines ir infekcines medžiagas;
  • radioaktyvias, sprogias, kaustines, toksines ar degias, taip pat šalčiui jautrias medžiagas;
  • daiktus ar medžiagas, kurie dėl savo pobūdžio ar pakuotės gali sutepti arba sugadinti kitas siuntas arba krovimo įrangą, įskaitant skysčiais pripildytas talpas, jei tokie daiktai nėra uždaryti sandariai ir nėra supakuoti į medžiagas, kurios yra atsparios smūgiams;
  • pinigus, banko korteles, apyvartoje esančias monetas, vertybinius popierius, obligacijas, tauriuosius metalus ir akmenis;
  • asmens dokumentus, kelionės dokumentus, leidimus ar specialų statusą suteikiančius dokumentus;
  • gyvus augalus, gyvūnus, paukščius, žuvis;
  • aštrius daiktus be specialios pakuotės;
  • narkotines ir psichotropines medžiagas;
  • šaudmenis ir ginklus;
  • pornografinio ar erotinio pobūdžio medžiagą, apibūdinančią ar vaizduojančią seksualinį vaikų išnaudojimą (vaikų pornografiją), žmonių seksualinius veiksmus, susijusius su gyvūnais, nekrofilija ar pornografinio pobūdžio smurtu;

   4.2. Itella neprisiima jokios atsakomybės už Siuntas, kurių turinys draudžiamas.
   4.3. Itella turi teisę sustabdyti bet kokį tolesnį draudžiamo turinio Siuntų, keliančių pavojų Itella ar trečiųjų asmenų darbuotojų sveikatai, turtui ar aplinkai bei kitoms Siuntoms, pristatymą ir tokias Siuntas sunaikinti.
   4.4. Siuntėjas privalo atlyginti žalą ir išlaidas, patirtas dėl Siuntų, kuriuose yra draudžiamų medžiagų arba kurios neatitinka pakavimo reikalavimų.
 5. PASLAUGŲ TEIKIMAS
  5.1. Paslaugų (specialiosios) teikimo sąlygos pateiktos Itella Interneto svetainėje www.itella.lt ir savitarnos aplinkoje arba tarp Šalių sudarytoje Sutartyje nurodytame kainos pasiūlyme. Siųsdamas Siuntą, Klientas privalo pasirinkti atitinkamą paslaugą, kurios sąlygos nustatytos atitinkamos paslaugos sąlygose:
  5.1.1 „Smartpost“ siuntų terminalą ir siuntų atsiėmimo punkto paslaugą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje;
  5.1.2. Kurjerio paslaugą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje;
  5.1.3. „Express Business Day“ – tarptautinę kurjerių paslaugą;
  5.1.4. „Parcel Connect Baltics“ – tarptautinę atsiėmimo punkto paslaugą.
  5.2. Klientas privalo pateikti užsakymą dėl Paslaugos teikimo savitarnos aplinkoje arba išsiųsdamas jį Itella klientų aptarnavimo centrui el. paštu arba kitu Sutartyje nustatytu formatu. Klientas privalo Užsakyme pateikti visus svarbius duomenis (įskaitant Siuntos svorį ir matmenis, Siuntėjo ir Gavėjo duomenis, kilmės ir paskirties vietą) ir nurodymus, reikalingus Paslaugai teikti. Itella turi teisę reikalauti papildomų duomenų ir nurodymų.
  5.3. Itella turi teisę pakeisti pasirinktą Paslaugą ir (arba) Papildomą paslaugą, atsižvelgdama į Itella Paslaugų apimtį, jei Kliento užsakyta Paslauga neatitinka atitinkamos Paslaugos ir Siuntos sąlygų. Reikalavimų neatitinkančios Siuntos atveju Itella turi teisę parinkti kitą sąlygas ir reikalavimus atitinkančią Paslaugą ir reikalauti atsiskaityti už šią Paslaugą. Mokestis už Paslaugos pakeitimą bus taikomas, atsižvelgiant į Papildomų paslaugų kainoraštį.
  5.4. Numatomas Siuntos, susijusios su Paslauga, pristatymo terminas pirmiausia priklauso nuo Užsakymo pateikimo laiko ir Paslaugos teikimo sąlygų. Numatomi pristatymo terminai paprastai pateikiami Itella Interneto svetainėje ir savitarnos aplinkoje arba tarp Šalių sudarytoje sutartyje nurodytame kainos pasiūlyme.
  5.5. Paslaugai teikti pasitelkiami tretieji asmenys ir Itella yra atsakinga už jų veiklą.
  5.6. Itella negali būti laikoma atsakinga už Kliento, Siuntėjo, Gavėjo egzistavimą ar jų atstovavimo teises, taip pat jų įrodymą, nebent teikiama paslauga, kurios specialiosiose sąlygose numatytas asmens tapatybės nustatymas arba atstovavimo teisės patikrinimas.
 6. MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
 1. Klientas privalo sumokėti Itella mokestį už Paslaugų teikimą pagal galiojantį Kainoraštį.
 2. Itella turi teisę vienašališkai keisti Kainoraštį kartą per metus, apie tai informuodama Klientą bent prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 3. Klientas privalo sumokėti sąskaitą faktūrą už suteiktas Paslaugas per kalendorinį mėnesį pagal sąskaitą faktūrą iki kito mėnesio 14 (keturioliktos) dienos.
 4. Itella turi teisę apriboti Paslaugos teikimą, jei Klientas vėluoja sumokėti sąskaitą faktūrą daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 5. Itella turi teisę perleisti reikalavimą dėl skolos išieškojimo Skolų išieškojimo įmonei, jei Klientas praleido mokėjimo terminą daugiau nei 21 (dvidešimt vieną) dieną. Klientas privalo sumokėti ne tik nesumokėtą sąskaitą faktūrą, bet ir visus Skolų išieškojimo įmonės paslaugų mokesčius pagal Skolų išieškojimo įmonės kainoraštį.
 6. Praleidus mokėjimo terminą, Itella turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą vadovaujantis Civilinio kodekso 6.217 straipsniu ir pradėti naudotis Siuntos ir Pristatymo dokumentų įkeitimo teise, siekdama užtikrinti iš paslaugos teikimo kylančius reikalavimus.
 7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  7.1. Tvarkydama asmens duomenis, Itella vadovaujasi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, tarptautiniais duomenų apsaugos teisės aktais ir nuostatomis, įsakymais, nurodymais ir rekomendacijomis, kuriuos pateikia kompetentingos duomenų apsaugos institucijos. Privatumo politiką, kuri yra neatsiejama Bendrųjų sąlygų dalis, galima peržiūrėti čia.
  7.2. Itella tvarko šiuos asmens duomenis:
  7.2.1. Kliento, Siuntėjo ir Gavėjo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, buvimo vietą, telefono numerį, el. pašto adresą);
  7.2.2. Kliento mokėjimo informaciją;
  7.2.3. Gavėjo asmens tapatybės dokumento duomenis ir asmens kodą, jei teikiama papildoma Siuntėjo tapatybės nustatymo pagal asmens tapatybės kortelę arba amžiaus patvirtinimo paslauga;
  7.2.4. dalyvavimo kampanijose atveju, dalyvio kontaktinius duomenis ir kitą pateiktą informaciją.
  7.3. Asmens duomenys tvarkomi privatumo politikoje nurodytu būdu ir tik tiek, kiek tai būtina Paslaugoms teikti, t. y. Siuntoms gauti, rūšiuoti, gabenti, pristatyti ir muitinės procedūroms atlikti. Kitais atvejais, t. y. rinkodaros kampanijoms ir loterijoms, Itella asmens duomenis tvarko gavusi Kliento sutikimą.
  7.4. Teikiant Paslaugą, asmens duomenys gali būti perduoti be papildomo atitinkamo Kliento leidimo šiems asmenims:
  7.4.1. paslaugoms teikti pasitelktiems Itella subrangovams;
  7.4.2. asmenims ir valdžios institucijoms, kuriems duomenys turi būti perduodami teikiant pasirinktą Paslaugą, remiantis įstatymais arba siekiant apsaugoti viešuosius interesus.
  7.5. Itella asmens duomenis saugo tol, kol to reikia tikslui pasiekti, arba iki įstatyme nustatyto termino.
  7.6. Itella imasi tinkamų organizacinių ir techninių apsaugos priemonių, siekdama užtikrinti reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį.
  7.7. Klientas turi šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:
  7.7.1. iš Itella gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir jų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir mastu;
  7.7.2. įstatymų nustatytais atvejais reikalauti, kad Itella nutrauktų asmens duomenų naudojimą, taip pat reikalauti ištaisyti, užbaigti ir ištrinti asmens duomenis;
  7.7.3. sutikti ar uždrausti naudoti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros arba rinkodaros tikslais, apie tai informuojant Itella;
  7.7.4. teisių pažeidimo atveju kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją arba teismą.

8. ATSAKOMYBĖ
8.1. Itella yra atsakinga už Siuntos praradimą, trūkumą ir sugadinimą nuo Siuntos paėmimo gabenti momento iki pristatymo, taip pat už Siuntos pristatymo vėlavimą.
8.2. Itella negali būti laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią dėl Siuntos praradimo, trūkumo, sugadinimo ir pristatymo vėlavimo, taip pat už kitą žalą, įskaitant žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jei tokia žala buvo padaryta:
8.2.1. dėl Kliento klaidos ar Sutarties sąlygų pažeidimo;
8.2.2. dėl žalos, atsiradusios dėl Siuntoje esančių prekių savybių, pvz., lūžimo, nuotėkio, sugedimo, korozijos, fermentacijos;
8.2.3. dėl netinkamos ar nepakankamos pakuotės;
8.2.4. dėl neteisingo ar neišsamaus Siuntos adreso ar paženklinimo;
8.2.5. dėl su nenugalima jėga susijusio įsipareigojimo nevykdymo ar padarytos žalos.
8.3. Kompensacija, mokėtina už Siuntoje esančių prekių praradimą ar sumažėjimą, skaičiuojama pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą įsigijimo kainą.
8.3.1. Jei prekėms padaryta žala, jos atlyginimas visų pirma padengia pagrįstas prekių remonto išlaidas ir galimą prekių vertės sumažėjimą.
8.3.2. Klientas privalo įrodyti, kad sugadintos prekės neturi likutinės vertės.
8.3.3. Mokestis už pamestos Siuntos gabenimą, muitai ir kitos su gabenimu susijusios išlaidos taip pat yra kompensuojamos pagal CMR konvenciją.
8.4. Klientas turi teisę reikalauti kompensacijos už Siuntos praradimą, jei prekės nebuvo pristatytos:
8.4.1. per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarto pristatymo termino pabaigos;
8.4.2. po 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Siuntos priėmimo iš Siuntėjo, jei nėra sutarto gabenimo termino.
8.5. Maksimali Itella atsakomybė

PaslaugaSiuntos pažeidimas, trūkumas, praradimas
Itella siunta LietuvojeIki 500 eur / Siuntai
Itella Baltics siunta (Latvija, Estija, Suomija)Iki 500 eur / Siuntai
Kitų Europos sąjungos šalių siunta8,33 SDR*

*SDR (Specialiosios skolinimosi teisės angl. Special Drawing Rights) yra apskaitos vienetas, kurį naudoja Tarptautinis valiutos fondas (TVF), ir jo suma priklauso nuo paskelbto valiutos kurso1.
8.6. Jei įrodoma, kad dėl pavėluoto prekių pristatymo Klientas patyrė žalą, Itella privalo atlyginti žalą, tačiau tokios kompensacijos suma negali viršyti pristatymo išlaidų sumos.
8.7. Itella neatlygina  netiesioginių nuostolių ar prarasto pelno.
8.8. Klientas privalo atlyginti Itellai patirtą žalą, atsiradusią dėl:
8.8.1. netinkamo Siuntos pakavimo, ženklinimo ar deklaravimo;
8.8.2. Itella sumokėtų muitų, kitų oficialių mokesčių.

9. SKUNDŲ IR REIKALAVIMŲ TEIKIMAS
9.1. Klientas privalo raštu pateikti Itellai skundus ir reikalavimus dėl žalos, susijusios su Siuntos sugadinimu, sumažėjimu, praradimu ar vėlavimu pristatyti, kartu su reikalavimą pagrindžiančiais dokumentais.
9.2. Reikalavimas turi būti pateiktas per 6 (šešis) mėnesius nuo daikto išsiuntimo dienos.
9.3. Jei atlikus išorinį patikrinimą buvo nustatyta, kad Siunta buvo pažeista arba iš dalies prarasta Siuntos perdavimo arba gavimo metu, apie tai būtina nedelsiant informuoti Itella.
9.4. Jei įprastinio Siuntos gavimo metu Gavėjas negalėjo nustatyti žalos, Klientas gali ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos perdavimo arba pristatymo Gavėjui dienos pateikti skundą arba reikalavimą Itella dėl žalos atlyginimo.
9.5. Jei siunta dingusi, Itella turi būti informuota ne vėliau kaip per 30 dienų nuo planuotos siuntos pristatymo dienos.
9.6. Reikalavimo užregistravimo data yra diena, kai ieškovas gauna Itella klientų aptarnavimo skyriaus patvirtinimą apie reikalavimo įregistravimą. Reikalavimo registravimo diena nėra įtraukta į ieškinio nagrinėjimo laiką.
9.7. Pirmojo reikalavimo patvirtinimo terminas yra 14 dienų.
9.8. Itella turi teisę reikalauti pateikti pažeistą Siuntą ekspertinio vertinimo tikslais.
9.9. Itella ir Klientas stengsis išspręsti bet kokius tarpusavio ginčus šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Vilniaus miesto teisme.

1pvz., žalos, mokamos prekių sugadinimo atveju, skaičiavimas 1 kg svorio prekėms – kg x 8,33 x SDR: 1 x 8,33 x 1,18405 = 9,51 EUR. (2020-09-18) SDR įkainiai gali būti peržiūrėti interneto svetainėje.