Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

Priedas dėl asmens duomenų tvarkymo

1. Įvadas

Šis priedas dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Priedas) yra neatskiriama Sutarties tarp OÜ Itella Estonia arba SIA Itella Logistics arba UAB Itella Logistics (atsižvelgiant į aplinkybes)(toliau –  „Paslaugų teikėjas“) ir Kliento, besinaudojančio paslaugomis (Smartship ir (arba) sandėliavimo, atsižvelgiant į tai, kuri taikoma) (toliau – „Klientas“ ir „Paslaugos“), dalis. Šiuo priedu nustatoma asmens duomenų, susijusių su minėtomis Paslaugomis, tvarkymo tvarka.

Šio priedo tikslas – užtikrinti tinkamą Paslaugų teikėjo tvarkomų Kliento asmens duomenų (toliau – „Kliento duomenys“) privatumo ir duomenų saugumo lygį. Šiame priede apibrėžiami su asmens duomenimis susiję privatumo ir duomenų saugumo principai ir sąlygos, kurių Paslaugų teikėjas sutinka laikytis.

Šiame priede šalys susitaria dėl asmens duomenų tvarkymo Kliento naudai ir jo vardu, kai Klientas yra duomenų valdytojas, o šio priedo nuostatos turi viršenybę prieš bet kokias kitas duomenų tvarkymo sąlygas teikiant Paslaugas. Šio priedo nuostatos kartais gali būti atnaujinamos.

2. Bendrieji privatumo ir duomenų saugumo reikalavimai

Procesai Paslaugų teikėjo veikloje turi būti dokumentuoti. Paslaugų teikėjas turi turėti pakankamai žinių ir išteklių šiame priede apibrėžtoms privatumo ir duomenų saugumo priemonėms įgyvendinti.

3. Duomenų apsauga ir asmens duomenų tvarkymas

Teikdamas Paslaugas Paslaugų teikėjas Kliento duomenis tvarko Kliento vardu. Asmens duomenys – tai informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta (toliau – Duomenų Subjektas). Asmens duomenys gali būti, pavyzdžiui, duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti darbuotojus, klientus ar kitus asmenis. Klientas yra Kliento duomenų valdytojas, o Paslaugų teikėjas yra tų pačių duomenų tvarkytojas.

Šalys susitaria laikytis Paslaugų teikėjo šalies ir Europos Sąjungos teisės aktų, taisyklių ir oficialių potvarkių.

Klientas, kaip duomenų valdytojas, yra atsakingas už tai, kad jis turėtų reikiamas teises ir būtų gavęs reikiamą sutikimą tvarkyti Kliento duomenis. Klientas yra atsakingas už tai, kad būtų parengtas, pavyzdžiui, privatumo pareiškimas, jis būtų prieinamas ir būtų informuoti Duomenų subjektai.

Paslaugų teikėjas turi teisę tvarkyti Kliento duomenis pagal Sutartį, šį Priedą ir rašytinius Kliento nurodymus ir tiek, kiek tai būtina Paslaugai teikti.

Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis šiuo metu galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, tvarkydamas Kliento duomenis turi teisę pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją.

Paslaugų teikėjas informuoja Klientą (pvz., interneto svetainėje) apie pasikeitusius Paslaugų teikėjo pasitelktus kitus duomenų tvarkytojus, jei tai gali turėti įtakos Kliento duomenų tvarkymui teikiant Paslaugas. Per trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo apie pasitelkto duomenų tvarkytojo pasikeitimą gavimo Klientas gali raštu informuoti Paslaugų teikėją, kad nepritaria vieno ar kelių pranešime nurodytų pasitelktų duomenų tvarkytojų paskyrimui, tokiu atveju Paslaugų teikėjas gali pranešti Klientui apie kainos pasikeitimą, atitinkantį duomenų tvarkymo išlaidų, kurias Paslaugų teikėjas patiria dėl to, kad Klientas prieštarauja dėl pasitelkto duomenų tvarkytojo, pasikeitimą. Paslaugų teikėjas taip pat gali nutraukti sutartį, bet ne anksčiau kaip po trisdešimties (30) dienų nuo raštiško pranešimo išsiuntimo Klientui. Jeigu Klientas nenurodo, kad prieštarauja dėl pasitelktų duomenų tvarkytojų, apie kuriuos jam buvo pranešta pagal šį punktą, pasirinkimo, laikoma, kad užsakovas sutiko su atitinkamų pasitelktų duomenų tvarkytojų pasirinkimu.

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę apie savo duomenų apsaugos praktikos ir pasitelktų duomenų tvarkytojų pakeitimus pranešti savo interneto svetainėje ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jo pasitelkti duomenų tvarkytojai laikytųsi šio priedo sąlygų. Paslaugų teikėjas reguliariai prižiūri savo pasitelktų duomenų tvarkytojų veiksmus.

Esant poreikiui, pavyzdžiui, dėl priežasčių, susijusių su informacinėmis sistemomis, Asmens duomenys gali būti tvarkomi šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei, teisės aktuose nustatytais duomenų perdavimo būdais.

Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas perduoti Klientui visus aktualius prašymus patikrinti, ištaisyti, ištrinti, uždrausti tvarkyti duomenis ar kitus prašymus, gautus iš Duomenų subjektų. Kliento pageidavimu Paslaugų teikėjas turi padėti Klientui įvykdyti Duomenų subjektų prašymus. Paslaugų teikėjas turi teisę Klientui išrašyti sąskaitas už pagrįstas išlaidas, patirtas vykdant šiuos prašymus.

Paslaugų teikėjas visas duomenų apsaugos institucijų užklausas nukreipia Klientui ir laukia tolesnių Kliento nurodymų.

Klientui prašant, Paslaugų teikėjas privalo įrodyti, kad laikosi šio priedo nuostatų. Įspėjęs raštu prieš 30 dienų, Klientas arba trečioji šalis – auditorius (nebūdamas Paslaugos teikėjo konkurentu) Kliento vardu gali patikrinti, kaip Paslaugų teikėjas laikosi šio priedo nuostatų. Paslaugų teikėjas nedelsdamas pašalina nustatytus pažeidimus ir trūkumus. Kiekviena Šalis padengia savo dėl audito patirtas išlaidas.

4. Duomenų saugumas

Paslaugų teikėjas užtikrina tinkamą saugumo lygį įgyvendindamas technines ir organizacines priemones, nustatytas galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose.  Įgyvendinant duomenų saugumo priemones, atsižvelgiama į duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus bei riziką. Pvz. tvarkant asmens duomenis turi būti laikomasi šių taisyklių:

1) Paslaugų teikėjo darbuotojai ir jo pasitelkti duomenų tvarkytojai įsipareigoja išlaikyti Kliento duomenų konfidencialumą.

2) Sistemos ir komunikacijos priemonės, naudojamos Kliento duomenims apdoroti, turi būti apsaugotos tinkamais ir naujausiais duomenų saugumo sprendimais pagal vyraujančius pramonės šakos standartus.

3) Kliento duomenys negali būti naudojami Paslaugų teikėjo verslo ar kitais Paslaugų teikėjo tikslais.

5. Duomenų saugumo incidentų valdymas

Paslaugų teikėjas nedelsdamas, teisės aktų nustatyta tvarka praneša Klientui apie duomenų saugumo incidentus.

Paslaugų teikėjas turi ištirti pažeidimo priežastis ir imtis atitinkamų veiksmų, kad pažeidimas būtų sustabdytas. Paslaugų teikėjas dokumentuoja tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi.

6. Atsakomybė ir atlygis

Vadovaujantis šiuo priedu maksimali ir visa Paslaugų teikėjo atsakomybė, Sutarties galiojimo laikotarpiu, už akivaizdžius tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl šio priedo nuostatų pažeidimo, neviršija dvidešimties procentų (20 %) nuo sumos, išrašytos už atitinkamą paslaugą per praėjusius keturis mėnesius, kai buvo pažeistos šio priedo nuostatos. Šalys neatsako už jokią netiesioginę ar pasekminę žalą.

Paslaugų teikėjas turi teisę gauti išlaidų kompensaciją dėl papildomų ar pakeistų Kliento nurodymų ir už bet kokią Kliento prašomą pagalbą vykdant Kliento įsipareigojimus pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Priedai

Smartship paslauga

Pasitelkti duomenų tvarkytojai

  • nShift Oy

Asmens duomenų apimtis

Paslaugų teikėjas Kliento vardu tvarko šiuos Kliento duomenis:

Duomenų subjektų kategorijos:

  • Kliento darbuotojo ir (arba) personalo informacija, kai naudojantis Paslauga yra siunčiamas arba gaunamas siuntinys.
  • Kliento klientų informacija

Asmens duomenų tipai: duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeris bei durų kodas.

Kitos sąlygos

Jei Klientas nesinaudojo “Smartship” užsakymų platforma per pastaruosius trylika (13) mėnesių, Paslaugų teikėjas informuoja Klientą, kad visi asmeniniai ir kiti Kliento duomenys gali būti ištrinami per 2 mėnesius. Kliento prašymu Paslaugų teikėjas padeda Klientui, perduodant Kliento duomenis.

Sandėliavimas

Pasitelkti duomenų tvarkytojai Netaikoma

Asmens duomenų apimtis

Paslaugų teikėjas Kliento vardu tvarko šiuos Kliento duomenis:

Duomenų subjektų kategorijos: Kliento darbuotojas ir (arba) personalas, kliento klientai

Asmens duomenų tipai: duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris