Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „ITELLA LOGISTICS“ DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

UAB „Itella Logistics“, juridinio asmens kodas 110883051, adresas Pirklių g. 5, LT-02300 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra Jūsų asmens duomenų pateiktų darbuotojų atrankos tikslu valdytoja ir tvarko Jūsų asmens duomenis kandidatų užimti laisvas darbo vietas Bendrovėje atrankos tikslu.

Bendrovė teisėto intereso atsirinkti tinkamus kandidatus pagrindu tvarko tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pateikti Bendrovei siunčiamuose dokumentuose ir kurie yra susiję su Jūsų kompetencija, įgūdžiais ir patirtimi bei kuri padeda Bendrovei geriau įvertinti Jūsų potencialą ir karjeros galimybes.

Jūsų asmens duomenis Bendrovė saugos tik tol, kol bus vykdoma kandidato atranka (paprastai 3-4 mėnesiai), kuriai pateikėte savo CV ar kitus dokumentus, nebent iki kandidato atrankos vykdymo pabaigos Jūs išreikšite prieštaravimą tvarkyti Jūsų duomenis ir atsisakysite dalyvauti darbuotojų atrankoje. Pasibaigus atrankos etapui ir turėdama Jūsų atskirą sutikimą, Jūsų duomenis  Bendrovė saugos dar 1 (vienerius) metus, kad šiuo laikotarpiu atsiradus pagal Jūsų gyvenimo aprašymą tinkamai pozicijai Bendrovė galėtų pasiūlyti Jums dalyvauti atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų. Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš Jūsų buvusio darbdavio Bendrovė gali rinkti tik prieš tai informavusi Jus, o iš esamo darbdavio – tik gavusi Jūsų atskirą išankstinį sutikimą.

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų, kaip kandidatų, asmens duomenis mes galime perduoti tvarkyti tik šiems tretiesiems asmenims:

 • įdarbinimo bendrovėms, kurios padeda mums vykdyti kandidatų atranką ir teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu susijusias paslaugas;
 • „Posti“ grupės bendrovėms;
 • informacinių technologijų paslaugų teikėjams;
 • priežiūros ar (ir) teisėsaugoms įstaigoms, institucijoms, jei perduoti duomenis būtina pagal galiojančius teisės aktus arba (ir) ginant teisinius reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra teikiami už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, su teisės aktuose nustatytomis išimtimis turite šias teises:

 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
 • teisę paduoti skundą priežiūros institucijai.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis Bendrovė pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius, https://vdai.lrv.lt) ar priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt).

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti kitas teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite žmogiškųjų išteklių skyrių, EI. p.: career.lt@itella.com.

Tam, kad galėtumėme įgyvendinti Jūsų teises, tūrėsime nustatyti Jūsų tapatybę, todėl galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę patvirtinančius įrodymus. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių.